THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ: “Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các DOME thuộc...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ: “Tư vấn nâng cao năng lực xây dựng cơ cấu nhân sự và quản lý vận hành cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”.

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực xây dựng cơ cấu nhân sự và quản...

Continue reading

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HỒ SƠ:“Tư vấn nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ và kế hoạch hành động để kinh doanh hiệu quả cho các DOME thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS)”.

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống kính mời quý Công ty/Chuyên gia tư vấn có đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cho hồ sơ “Tư vấn nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ và kế...

Continue reading

THƯ MỜI: GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN VÀ TOP-UP CHO KHẢO SÁT: CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN VÀ DUY TRÌ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ PREP VÀ ARV CỦA CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐÍCH.

Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) trân trọng kính mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu cung cấp dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát: “Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều...

Continue reading

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN VÀ TOP UP CHO KHẢO SÁT: Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối tượng đích

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ...

Continue reading

HỒ SƠ YÊU CẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ tin nhắn và top-up cho khảo sát ” Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều trị PREP và ARV của các nhóm đối  tượng đích ”

Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) phát hành Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh cho gói thầu dịch vụ tin nhắn và top up cho khảo sát ” Các yếu tố liên quan đến quyết định lựa chọn và duy trì dịch vụ điều...

Continue reading

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO CÁC DOME” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE)         Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;...

Continue reading

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI: “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM,  DỊCH VỤ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỂ KINH DOANH HIỆU QUẢ CHO CÁC DOME ” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)” .

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE)         Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;...

Continue reading

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI: “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY DỰNG CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHO CÁC DOME” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;           Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;           Căn cứ quyết định số 1078/QĐ-LHH ngày 01/08/2007 của...

Continue reading

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN GÓI “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH  CHO CÁC DOME “THUỘC DỰ ÁN “HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ  VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE) Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?