THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN GÓI: “TƯ VẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM,  DỊCH VỤ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỂ KINH DOANH HIỆU QUẢ CHO CÁC DOME” THUỘC “DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)”

TRUNG TÂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG (LIFE) Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước

Căn cứ Quyết định số 1316/2022/QĐ-LIFE ngày 14/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước  trong khuôn...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3 Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-LIFE ngày 09/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói...

Continue reading

Thông báo gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn gói tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và ngoài nước

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm. Ngày 31/8/2022 Trung tâm Nâng cao chất lượng cuốc sống (LIFE) đã đăng tải Thư mời thầu số 11/TM-LIFE và chi tiết Hồ sơ yêu cầu để mời Các nhà thầu quan tâm tham dự Gói thầu Cung cấp dịch vụ trọn...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: GÓI THẦU THIẾT KẾ TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ HIV VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HIỆU QUẢ, THÍCH ỨNG VÀ BỀN VỮNG (LADDERS)

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-LIFE ngày 07/09/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thiết kế tài liệu truyền thông”  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Nam”

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-LIFEngày 31/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Nam”; Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham dự...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP: Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc”

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-LIFE ngày 31/08/2022 của Giám đốc Trung tâm LIFE về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm “Trang bị Thiết bị văn phòng khu vực miền Bắc”; Trung tâm LIFE thông báo đến Quý nhà cung cấp tham...

Continue reading

THƯ MỜI: Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp Bravo 8R3 thuộc Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung cấp dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ hiệu quả, thích ứng và bền vững (LADDERS).

THƯ MỜI Kính gửi: Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO. Căn cứ phê duyệt chủ trương của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc chỉ định Công ty Cổ phần phần mềm BRAVO thực hiện Gói thầu nâng cấp phần mềm quản trị doanh...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Sửa chữa và cải tạo văn phòng LIFE

Căn cứ Quyết định số 23/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa và cải tạo văn phòng LIFE”  cho Dự án Hỗ trợ địa phương phát triển và cung...

Continue reading

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu Đào tạo kỹ năng khai vấn cho các DOME

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-LIFE ngày 30/08/2022 của Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đào tạo kỹ năng khai vấn cho các DOME trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ địa phương phát...

Continue reading

Log in with your credentials

Forgot your details?